สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน

สมบัติของอะตอมอีกประการหนึ่งคือ อะตอมของธาตุส่วนใหญ่สามารถรับอิเล็กตรอนเพิ่มได้อย่างน้อย  1  อิเล็กตรอน  ความสามารถในการับอิเล็กตรอนแสดงได้ด้วย ค่าสัมพรรคภาพอิเล็กตรอน เขียนย่อเป็น EA ซึ่งเป็นพลังงานที่เปลี่ยนแปลงเมื่ออะตอมในสถานะแก๊สได้รับอิเล็กตรอน 1 อิเล็กตรอน เขียนสมการแสดงการเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้

\displaystyle A(g) + e^ -\to A^ -(g)     +  พลังงาน
เนื่องจากมีการคายพลังงานออกมา EA จึงมีค่าเป็นลบ และถ้า EA มีค่าเป็นลบมากแสดงว่าอะตอมของธาตุนั้นมีแนวโน้มที่จะรับอิเล็กตรอนเข้ามา ได้ดี ความสามารถในการรับอิเล็กตรอนของแต่ละธาตุมีความแตกต่างกัน ดังตัวอย่าง
\displaystyle F(g) + e^- \to F^ -(g)    มีค่า  EA = -333 kJ/mol
\displaystyle O(g) + e^ - \to O^ -(g)    มีค่า  EA =  -142 kJ/mol
\displaystyle P(g) + e^ - \to P^ -(g)     มีค่า  EA = -74 kJ/mol

จากตัวอย่างแสดงว่า อะตอม F มีแนวโน้มที่จะรับอิเล็กตรอนสูงกว่า  O และ P ตามลำดับ เมื่ออะตอมของธาตุรับ 1 อิเล็กตรอนแล้ว การับอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นอีก 1 อิเล็กตรอนจึงรับได้ยากขึ้น ดังนั้นอิเล็กตรอนจึงรับได้ยากขึ้น ดังนั้น EA จึงมีค่าสูงขึ้นจนเป็นค่าบวกได้ เช่น
\displaystyle O^- (g) + e^ - \to O^{2 - } (g)   มีค่า  EA = 780 kJ/mol
เนื่องจากธาตุโลหะมีแนวโน้มสูงมากที่จะเสียอิเล็กตรอน โดยทั่วไปค่า EA ของธาตุโลหะจึงมีค่าเป็นลบน้อยๆ ถึงค่าบวกน้อยๆ ตัวอย่างค่า EA ของธาตุบางธาตุแสดงดังรูป 1.31


รูป 1.31  ค่าสัมพรรคภาพอิเล็กตรอนของธาตุในตารางธาตุ
– จากรูป 1.31 สามารถสรุปแนวโน้มค่า EA ของธาตุหมู่และตามคาบได้อย่างไร

ในรูป 1.31 เมื่อพิจารณาธาตุตามคาบพบว่าค่า EA ของธาตุในหมู่ IA   IIA  และ IIIA  มีค่าเป็นลบน้อยกว่าธาตุที่อยู่ทางขวามือ ซึ่งแปลความหมายได้ว่าธาตุในหมู่ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะรับอิเล็กตรอนน้อย มาก โดยเฉพาะธาตุในหมู่ IIA ซึ่งมีค่านี้สูงที่สุด แสดงว่ารับอิเล็กตรอนยากที่สุด ส่วนธาตุหมู่ IVA  VA  VIA และ VIIA มีแนวโน้มสูงที่จะรับอิเล็กตรอน โดยเฉพาะหมู่ VIIA ซึ่งชอบรับอิเล็กตรอนสูงที่สุด การรับ 1 อิเล็กตรอนของธาตุในหมู่นี้จะทำให้อะตอมมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเหมือนแก๊ส เฉื่อยที่อยู่หมู่ถัดไปซึ่งมีความเสถียรมาก EA จึงมีค่าเป็นลบมาก

credit  :   http://www.vcharkarn.com

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: